Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands Fysikstudenter rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Association of Physics Students. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia kansainvälisen fysiikan opiskelijoiden järjestön IAPS, International Association of Physics Students kansallisena yhdistyksenä.
 • edistää Suomen fysiikan opiskelijoiden keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä fysiikanopiskelijoiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tiedottaa Suomen fysiikan opiskelijoille IAPS:in toiminnasta;
 • hoitaa muut IAPS:in säännöissä National Committeelle asetetut velvoitteet;
 • ylläpitää kontakteja fysiikan opiskelijoihin ulkomailla, erityisesti Suomen lähialueilla;
 • voi järjestää Suomen fysiikanopiskelijoiden tapaamisia;
 • ryhtyy tarvittaessa muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin vastaavanlaisiin toimiin;

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja;
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta;

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jonka toiminta vastaa yhdistyksen tarkoitusta.

Quantumjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee Åbo akademissa.

Hiukkasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, hiukkasjäsenet, quantumjäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenten velvollisuudet

Jokaisen varsinaisen jäsenen velvollisuus on

 • nimetä keskuudestaan yhteyshenkilö joka vastaa tiedonvälityksestä hallituksen ja jäsenen välillä;
 • tiedottaa jäsenilleen yhdistyksen ja IAPS:in toiminnasta;
 • maksaa kohdassa 6§ sille määrätyt maksut;

Hiukkasjäsenten, quantumjäsenten ja kannattavien jäsenten velvollisuus on

 • maksaa kohdassa 6§ heille määrätyt maksut;

Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole velvollisuuksia.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, hiukkasjäseniltä ja quantumjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) sekä enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vaalikokousta seuraava kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on jonkun varsinaisen jäsenen jäsen, hiukkasjäsen tai quantumjäsen .

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa ulkopuoliselle henkilölle nimenkirjoitusoikeuden.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljää viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. Yhdistyksen vaalikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, hiukkasjäsenillä, quantumjäsenillä ja kannattavilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen varsinainen jäsen lähettää yhden valtuutetun edustajan sekä tälle vapaavalintaisen määrän varaedustajia ennalta ilmoitetussa järjestyksessä. Varaedustajilla on kokouksessa puheoikeus.

Kokous voi myöntää myös muille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta varsinaisille jäsenille postitetuilla kirjeillä.

Muille jäsenille kokouskutsut lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

12§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päättävillä kokouksilla tulee olla väliä vähintään kuukausi.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.